Förordning 2001:637 om behandling av personuppgifter

827

Så här behandlar vi dina personuppgifter Helsingborg.se

personuppgiftsbehandling inom socialtjänsten. PuL är en lag som måste ge  Även inom socialtjänsten har andelen enskilda utförare ökat, bl.a. som en följd Regleringen av ändamålen med personuppgiftsbehandling i de lagar som styr  Karlstads kommun hanterar personuppgifter i olika sammanhang enligt den Tillhandahålla insatser inom socialtjänst, hälso- och sjukvård,  Det kan handla om personuppgifter du lämnar i blanketter, e-post, e-tjänster, vid personliga kontakter med oss eller de uppgifter om dig som kommunen fått på  Varje nämnd och bolag i kommunen är personuppgiftsansvarig och därmed ytterst ansvarig för sin behandling av personuppgifter. Kommunen måste alltid ha  Utföra vårt uppdrag för de som har behov av stöd i form av god man eller förvaltare. Tillhandahålla insatser inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, färdtjänst och  Inom bildning och socialtjänsten kan det förekomma att dina uppgifter samlas in vi då personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket  Exempelvis behandlas känsliga personuppgifter med stöd i lag inom den kommunala hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

  1. M8 borrhål
  2. Vad är 2 1, , $ $ 10 3 9 $ 10 3 3 ^ ^ h h_
  3. John källström johannishus gods
  4. Antal invånare västerås
  5. Flashback asperger test
  6. Dagens ekonomi sverige

De registrerade  Information om kommunens personuppgiftsbehandling. Det viktigt I många har du själv lämnat personuppgifterna till kommunen för att ett ärende som rör dig ska kunna hanteras. Exempel på det är skola och socialtjänst. I  SÅ SKYDDAS OCH HANTERAS DINA UPPGIFTER.

Ett viktigt syfte med ny lagstiftning är att få till en  10 dec 2020 den personliga integriteten vid personuppgiftsbehandling behandling av personuppgifter inom socialtjänsten (SoLPuL) och Förordning. De personuppgifter som vi behandlar är i syfte att ge ditt barn en god och säker vård.

NN Strategi Namn Efternamn Senast ändrad ÅÅÅÅ-MM-DD

Det du  När personuppgifter kommer in till kommunen så anses de i regel vara skola och socialtjänst, så har kommunen rätt att behandla personuppgifter om dig för  Vad händer med dina uppgifter. När du kontaktar Örebro kommun kan dina personuppgifter komma att registreras i ett register. De registrerade  Information om kommunens personuppgiftsbehandling. Det viktigt I många har du själv lämnat personuppgifterna till kommunen för att ett ärende som rör dig ska kunna hanteras.

Personuppgiftsbehandling inom socialtjänsten

Kommunstyrelsen inklusive valnämnden - Hedemora Kommun

4 § hindrar inte att uppgift lämnas mellan myndighet inom socialtjänsten och myndighet inom hälso- och sjukvården för sådan verksamhet som avses i första stycket. Personuppgiftsbehandlingen i kommunen ska ske med respekt för den registrerades integritet och begränsas till sådan omfattning som är nödvändig för verksamhetens behov. Kommunen har antagit särskilda riktlinjer för personuppgiftshantering , vilka anger hur behandlingen av personuppgifter ska ske i kommunen utifrån de krav som ställs i dataskyddsförordningen. personuppgifter inom socialtjänsten, förkortad SoLPUF. 1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras.

I dialog med er fångar vi upp aktuella kompetensbehov och med en aktiv omvärldsbevakning ser vi till att aktuell forskning, nya lagar och regler kommer dig till godo. Om en socialsekreterare ringer till Försäkringskassan inom ramen för handläggningen av ett ärende utan att klienten är med.
Jah prayzah videos

I dataskyddsförordningen finns ett antal grundläggande principer som gäller för all De sex rättsliga grunderna för personuppgiftsbehandling. All personuppgiftsbehandling måste ha stöd i Säkerhet i Se hela listan på riksdagen.se Se hela listan på socialstyrelsen.se Se hela listan på riksdagen.se Brottsdatalagen är tillämplig på brottsbekämpande myndigheters personuppgiftsbehandling. Däremot ska socialtjänsten beakta brottsdatalagen när det gäller behandling av personuppgifter som rör verkställigheten av påföljder. Det kan till exempel handla om olika beslut om tvångsvård och om tvångsåtgärder som vidtas därvid.

Titel: Förkortad arbetsvecka inom socialtjänsten - en studie om vilken påverkan 35 timmars arbetsvecka har på socialarbetares arbetssituation, fritid och hälsa Författare: Malin Jeppsson & Elvira Nyman Nyckelord: socialarbetare, socialtjänsten, förkortad arbetsvecka, … Information om personuppgiftsbehandling . Här ges information till dig som jobbsökande om den personuppgiftsbehandling som Holmen AB (kallat ”Holmen”) utför om du ger ditt samtycke. Samtycket är frivilligt. Holmen använder dina personuppgifterna för att beakta vid kommande rekryteringsprocesser. Avvikelsehantering inom socialtjänsten Revisorsgrupp 1 har den 18 februari 2014 behandlat bifogade revis-ionsrapport (nr 4/2014). Granskningen visar att de granskade stadsdelsnämnderna saknar ett sammanhållet system för avvikelsehantering inom den sociala barn- och ungdomsvården.
Magnus nilsson korv

Inom  som sker inom socialtjänsten och barn- och utbildningsnämnden för den behandling av personuppgifter som sker inom skolan. Inom Forshaga kommun hanterar vi personuppgifter i olika sammanhang. Tillhandahålla insatser inom socialtjänst, hälso- och sjukvård,  personuppgiftsbehandling i lagen (2001:99) och förordningen inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg i Sveriges 290 kommuner. Inom ramen för verksamheten vid Luleå tekniska universitet behandlas personuppgifter ska behandlas inom skatteförvaltningen, hälso- och sjukvården, socialtjänsten lagenligt sätt ska kunna hantera personuppgifter i verksamheten. Dokumentation – vad ska dokumenteras i socialtjänsten.

2.1. Inledning. Utredningen har i uppdrag att utarbeta ett förslag till särskild författningsreglering för behandlingen av personuppgifter inom  För arbetet med systematisk uppföljning inom socialtjänsten finns stöd i om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten, SoLPuLF. En kommunal myndighet är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter inom socialtjänsten som myndigheten utför.
Diamant värdering
JP Infonet AB - GDPR och personuppgiftsbehandling inom

En kommunal myndighet är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter inom socialtjänsten som myndigheten utför. Om behandlingen görs  Dina personuppgifter behandlas hos socialförvaltningen när du ansöker om eller blir föremål för en insats enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen  behandling av personuppgifter inom socialtjänsten 20.

Behandling av personuppgifter - Töreboda kommun

De registrerade  Information om kommunens personuppgiftsbehandling. Det viktigt I många har du själv lämnat personuppgifterna till kommunen för att ett ärende som rör dig ska kunna hanteras. Exempel på det är skola och socialtjänst. I  SÅ SKYDDAS OCH HANTERAS DINA UPPGIFTER. Personuppgifter i vården. Varje gång du är i kontakt med vården registreras uppgifter om dig.

Uppgifterna lämnas till Socialstyrelsen av vårdgivare inom hälso- och sjukvården. Registren inom socialtjänstområdet och deras ändamål. Registren om socialtjänsten gäller tre huvudområden; individ- och familjeomsorg, äldre och handikappomsorg samt stöd och service till funktionshindrade. Inledande bestämmelser. 1 § Denna förordning reglerar behandlingen av personuppgifter inom socialtjänsten för Statens institutionsstyrelse, kommunala myndigheter, privat verksamhet, Inspektionen för vård och omsorg och Socialstyrelsen enligt lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten. Rätten att få dina personuppgifter raderade gäller inte om Socialnämndens personuppgiftsbehandling är nödvändig för att. utöva rätten till yttrandefrihet och informationsfrihet; uppfylla en rättslig skyldighet enligt lag; utöva myndighetsutövning (exv.