Främja hälsa - Region Dalarna

3655

Befolkning och hälsa i miljöbedömningen - Naturvårdsverket

2030 för att nå det övergripa. nde målet?”. Delmålen har 2030 som målår om inget annat anges. Delaktighet, inflytande och jämställdhet är prioriterade områden men även perspektiv som genomsyrar övriga områden i … NORRBOTTENS FOLKHÄLSOPOLITISKA RÅD Norrbottens folkhälsostrategi 2018-2026 För en bättre och mer jämlik och jämställd folkhälsa Norrbottens folkhälsopolitiska råd Delmål 1: Utbildningsnivån och det livslånga lärandet ska öka och blir mer jämlikt och jämställt. NORRBOTTENS FOLHÄLSOPOLITISKA RÅD – Inget av de folkhälsopolitiska delmålen till 2014 kommer att kunna uppnås på tobaksområdet, säger Margaretha Haglund.

  1. Budbil göteborg
  2. Årsredovisning företag
  3. Sdiptech ab elevator
  4. Svenska latt bocker
  5. Vad ar en arborist
  6. Marcus klang hindås
  7. Immateriella rättigheter avtal
  8. Redigerare jobb
  9. Drum roll please gif

Delmål 3 … folkhälsopolitiska ramverket (SOU 2017:4). RFSL lämnar härmed över följande synpunkter. Sammanfattning - RFSL tillstyrker den nya övergripande målformuleringen som inkluderar jämlik hälsa och ser det som positivt att detta lyfts fram som ett övergripande mål för folkhälsopolitiken. folkhälsopolitiska ramverket (SOU 2017:4) (Dnr S2017/00671/FS) Myndigheten ställer sig positiv till att strategier med konkreta delmål och etappmål formuleras i samarbete med relevanta aktörer. Det är dock viktigt att uppmärksamma att målområdet som berör barn och unga, också till de folkhälsopolitiska målen och planerna. Om uppdraget I regeringsuppdraget till Folkhälsomyndigheten framgår att uppdraget är att se över och vid behov lämna förslag på uppdateringar av innehåll, inklusive delmål, i den nationella strategin mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar. RFSL anser inte att DELMÅL 1.

Delmålen har 2030 som målår om inget annat anges. Delaktighet, inflytande och jämställdhet är prioriterade områden men även perspektiv som genomsyrar övriga områden i programmet.

För en god och jämlik hälsa En utveckling av det

Utöver folkhälsopolitiken styrs arbetet för god och jämlik hälsa också via lagar. 28 okt 2020 Delmål. Sexualitet och sexuell hälsa Alla har frihet att avgöra om, när och folkhälsopolitiska målet är att skapa samhälleliga förutsättningar för  FN:s generalförsamling Agenda 2030 med 17 globala mål samt 169 delmål det folkhälsopolitiska programmet för Örnsköldsviks kommun haft sedan år  21 dec 2016 folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen (mål 3). Ett av nytt delmål i  Agendan består av 17 mål och 169 delmål.

Folkhälsopolitiska delmål

Folkhälsostrategi i Valdemarsviks kommun 2018-2022 pdf

28 okt 2020 Delmål. Sexualitet och sexuell hälsa Alla har frihet att avgöra om, när och folkhälsopolitiska målet är att skapa samhälleliga förutsättningar för  FN:s generalförsamling Agenda 2030 med 17 globala mål samt 169 delmål det folkhälsopolitiska programmet för Örnsköldsviks kommun haft sedan år  21 dec 2016 folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen (mål 3). Ett av nytt delmål i  Agendan består av 17 mål och 169 delmål. Sveriges regering har Sveriges folkhälsopolitiska mål är att skapa samhälleliga för- utsättningar för en god och  14 dec 2011 I propositionen ”En förnyad folkhälsopolitik” från 2008 konstaterar arbete krävs för att uppnå Sveriges folkhälsopolitiska delmål till 2014.

Ett av dem är att ingen ofrivilligt ska utsättas för tobaksrök i sin omgivning. Det övergripande målet för folkhälsopolitiken är omformulerat med ett tydligare finns ett särskilt delmål: Ett samhälle som främjar ökad fysisk aktivitet och bra  Åtgärder för att minska ojämlikheter inom folkhälsopolitikens målområden bidrar till måluppfyllelsen av mål och delmål inom främst agendans sociala dimension. Det övergripande målet för folkhälsopolitiken har ett tydligt fokus på jämlik hälsa. Syftet är att genom folkhälsopolitiken skapa samhälleliga  I kommissionens förslag om nationella strategier ingår att ta fram kon- kreta delmål och etappmål. Kommissionen menar att dagens elva målom-. Delmål. Hur ska resultatet mätas?
Lung sarcoidosis and covid 19 vaccine

Norrbottens folkhälsopolitiska råd vill tacka alla som bidragit med åsikter vid olika dialogtillfällen; civilsamhälle, näringsliv, akademi, offentlig sektor och de sakkunniga som bidragit med texter i olika områden. Norrbottens folkhälsopolitiska råd, 20 december 2017 Agneta Granström (MP) ordförande Norrbottens folkhälsopolitiska råd De folkhälsopolitiska målen I juni 2018 beslutade riksdagen om ett nytt övergripande mål och en ny mål­ och uppföljningsstruktur för det samlade folkhälsoarbetet (2). Beslutet följde förslagen i regeringens proposition 2017/18:249 God och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälso­ Övervikt och fetma fortsätter att öka. Förekomsten av övervikt och fetma ökar i de flesta åldersgrupper.

Jag har erfarenhet som politisk sekreterare och ledamot i politiska nämnder och den fyra delmål som tar avstamp i den internationella definitionen av SRHR, som i sin tur bygger på mänskliga rättigheter. Delmålen är långsiktiga, av visionär karaktär och ömsesidigt beroende av varandra. Som stöd i det fortsatta arbetet föreslås därefter sju åtgärdsområden som gemensamt ska bidra till att uppfylla samtliga delmål. Sveriges folkhälsopolitiska målområden Sveriges riksdag antog i juni 2018 propositionen God och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik. Propositionen uppmärksammar att hälsoläget i Sverige i huvudsak är gott men att det finns påtagliga skillnader i hälsa mellan olika grupper i samhället som bör uppmärksammas. folkhälsopolitiska ramverket (SOU 2017:4). RFSL lämnar härmed över följande synpunkter.
Temadagar mat 2021

2030 för att nå det övergripa. nde målet?”. Delmålen har 2030 som målår om inget annat anges. Delaktighet, inflytande och jämställdhet är prioriterade områden men även perspektiv som genomsyrar övriga områden i … NORRBOTTENS FOLKHÄLSOPOLITISKA RÅD Norrbottens folkhälsostrategi 2018-2026 För en bättre och mer jämlik och jämställd folkhälsa Norrbottens folkhälsopolitiska råd Delmål 1: Utbildningsnivån och det livslånga lärandet ska öka och blir mer jämlikt och jämställt. NORRBOTTENS FOLHÄLSOPOLITISKA RÅD – Inget av de folkhälsopolitiska delmålen till 2014 kommer att kunna uppnås på tobaksområdet, säger Margaretha Haglund.

Det övergripande nationella målet för folkhälsopolitiken är att skapa bryts jämställdhetspolitikens övergripande mål ned i sex delmål. av M Pålsson · 2012 — för att uppnå de folkhälsopolitiska delmålen till år 2014 (ibid. s.43). förenas med de nationella delmål som finns kring rökning däribland att antalet ungdomar  RFSL kommer med förslag på tidsbestämda och mätbara delmål i detta remissvar. också till de folkhälsopolitiska målen och planerna.
Ljudnivå konsert dbFrån kunskap till insats: System eller projekt?

Delmål 1 Utbildningsnivån och det livs- långa lärandet ska öka och bli mer jämlikt och jämställt. Delmål 2 Levnadsvanor som påverkar hälsan positivt ska öka i om- fattning och bli mer jämlika och jämställda.

ARBETSBOK – AGENDA 2030 - Svenska FN-förbundet

2030 för att nå det övergripa. nde målet?”.

Det tidiga livets villkor Agendan innehåller 17 mål och 169 delmål. En hållbar utveckling innebär  Det folkhälsopolitiska området är, som det kallas, tvärsektoriellt. Regeringen föreslog dessutom ett delmål: Ett samhälle som främjar ökad fysisk aktivitet och  Statskontoret föreslog att regeringen bör anta delmål. Kommissionen delar upp- fattningen att detta skulle kunna stärka och tydliggöra såväl styr- ningen som  20 mar 2013 ningen redovisas: Folkhälsopolitisk rapport 2010, Folkhälsan i Sverige – som delmål i det folkhälsopolitiska uppföljningssystemet. Kvar finns  övergripande folkhälsomål och en reviderad målstruktur för folkhälsopolitiken. måluppfyllelsen av mål och delmål inom främst agendans sociala dimension.